open/close

Gevarengoed Klasse 3 Brandbare vloeistoffen

Sommige ontvlambare vloeistoffen zijn afkomstig van aardolie, b.v. benzine, kerosine. Anderen worden vervaardigd door natuurlijke of industriële processen, b.v. alcoholen

Class 3 Flammable liquidsClass 3 Flammable liquids

Dampen worden gecreëerd wanneer sommige moleculen in de vloeistof voldoende energie hebben en met voldoende snelheid bewegen om vrij van het oppervlak in de luchtruimte daarboven los te komen. Hoe warmer de vloeistof, hoe meer moleculen deze energie en snelheid bereiken, en hoe sneller de dampen worden gevormd.

De dampen zijn onzichtbaar en  wegen altijd zwaarder dan lucht, ze stromen naar- en verzamelen zich altijd op het laagste punt, en mengen zich gemakkelijk met lucht. Wanneer dit mengsel zich binnen de explosiegrenzen van het specifieke materiaal bevindt, zal het branden of exploderen als het ontstoken wordt.

Het vlampunt is de temperatuur waarboven de vloeistof net voldoende damp afgeeft om een ontbrandbaar mengsel met lucht te vormen. Onder het vlampunt vormt zich onvoldoende damp om een ontvlambaar mengsel te vormen. Hoe lager het vlampunt, hoe gemakkelijker de damp zich vormt bij normale temperaturen en hoe groter het risico.

Het ontvlammingspunt van benzine is -40º C, dus het brandt gemakkelijk bij normale temperaturen. Het ontvlammingspunt van diesel is + 65ºC, dus het moet worden verwarmd voordat het zal branden. 

De UN-bovengrens voor Klasse 3 is normaal een ontvlammingspunt van 60ºC, waarboven het materiaal niet als gevaarlijk voor transport wordt beschouwd. Diesel viel echter recentelijk binnen de reikwijdte van deze verordeningen. 

Verder valt een ontvlambare vloeistof in klasse 3 als deze een ontvlammingspunt heeft boven 60 ° C en wordt vervoerd bij een temperatuur boven het ontvlammingspunt. Als het wordt verplaatst bij een temperatuur boven 100 ° C en onder het ontvlammingspunt, valt het onder klasse 9.

De zelfontbrandingstemperatuur is de temperatuur waarbij de damp in de lucht zonder verdere ontstekingsbron ontsteekt. Deze temperatuur is veel hoger dan het ontvlammingspunt.

Ontvlambare vloeistoffen worden in verpakkingsgroepen geplaatst naar aanleiding van hun kookpunt en vlampunt.

Verpakkingsgroep I Kookpunt onder 35o C  
Verpakkingsgroep II Kookpunt onder 35o C Vlampunt onder 23o C
Verpakkingsgroep III Kookpunt onder 35o C Vlampunt >23o C en <>o C

Ontvlambare vloeistoffen worden meestal gebruikt als brandstoffen in verbrandingsmotoren voor motorvoertuigen en vliegtuigen, en vormen als zodanig verreweg de grootste hoeveelheid gevaarlijke goederen die over land worden vervoerd. Ze worden ook in veel kleinere hoeveelheden gebruikt als chemisch bestandsdeel voor verven, vernissen, inkten, kleefstoffen, enz.

Let op: het vervoer van uw gevarengoed is bij DSV altijd maatwerk. Neem daarom, en om veiligheidsredenen, voor het vervoeren van gevarengoed altijd eerst contact op met een DSV medewerker.

Vraag een prijs aan